Адвокат развод


Адвокат развод Адвокат по семейным делам адвокат развод vseprava.com.ua Украина. ————————————————— Реєстрація торгових марок | Друк | Торгові марки: подача заявок, реєстрація та захист прав в Україні Торгова марка, товарний знак, знак для товарів і послуг, логотип, бренд — всі ці терміни часто вживають для позначення одного і того ж об’єкта промислової власності — торгової марки.

Торгові марки — це позначення, службовці для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб. Торгову марку поміщають на продукції, що випускається і / або застосовують як позначення послуг фірм, підприємств і організацій сфери обслуговування, чия діяльність полягає не у випуску продукції, а в наданні послуг, як населенню, так і підприємствам.

Велика роль торгових марок і при здійсненні експортних операцій: успішна конкуренція продукції можлива тоді, коли її знає споживач, що довіряє певній торговій марці. Якими нормативними документами регулюються відносини в області торгових марок?

Основним документом, що регулює відносини, які виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на торгові марки, є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», введений в дію з 01.07.1994 р. Також важливе значення мають правила складання , подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зареєстровані Мін’юстом України 02.08.1995, № 276/812, які визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Які види торговельних марок встановлені законодавством? Щоб торгова марка виконувала свої функції, вона повинна бути оригінальною і виразною.

За своїм же виглядом вона може бути практично будь-хто. Умовно торгові марки можна розділити на: — Словесні — торгові марки представляють слова (часто оригінальні), назви, поєднання букв — Образотворчі — торгові марки представляють позначення у вигляді малюнків, орнаментів, фігур — Об’ємні торговельні марки — це зазвичай оригінальні види упаковок, флакони, пляшки — Комбіновані торгові марки поєднують елементи вищевказаних Які позначення не реєструються в якості торговельних марок? Деякі позначення не реєструються в якості торговельних марок за низкою підстав: в силу їх специфіки, відсутності розрізняльної особливості або необхідності залишатися вільними для використання всім суспільством.

Закон встановлює, що не допускаються до реєстрації в якості торговельних марок позначення: — Тотожні або подібні до ступеня сплутування з торгівельними марками, раніше зареєстрованими в Україні для однорідних товарів і / або послуг, або охоронюваними в силу міжнародних угод, учасником яких є Україна, або фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам; — Увійшли в загальне вживання як позначення товарів і послуг відомого роду, а також загальноприйняті символи, пов’язані з певною діяльністю; — Не володіють розпізнавальною здатністю або носять описовий характер (наприклад, складаються виключно з простих геометричних фігур, чисел, букв, що не володіють словесним характером); — На які зважаючи на їх специфіки не може бути представлене виключне право користування, в тому числі: складаються частково або повністю з географічних назв, які можуть бути сприйняті, як вказівки на місце знаходження виробника товару; — Складаються з прапорів, гербів або інших емблем держав, урядів або офіційно визнаних міжнародних або міждержавних організацій і їм подібних, якщо на це немає згоди відповідних органів; — Складаються виключно з офіційних контрольних, гарантійних або пробірних клейм і печаток або подібні з ними; — Що містять помилкові або здатні ввести в оману відомості щодо виготовлювача, а також властивостей, якостей, походження або призначення товару; — Суперечать за своїм змістом правопорядку або суспільній моралі; — Відтворюють промислові зразки, права на які належать іншим особам в Україні; — Відтворюють назви відомих в Україні творів науки, культури і т. д. — Відтворюють прізвища, імена, псевдоніми відомих в Україні осіб без їх згоди. Як здійснюється реєстрація торгових марок в Україні? Для реєстрації торгової марки необхідно подати заявку до Державного Департаменту інтелектуальної власності при Міністерстві освіти України.

Заявником, може бути фізична особа (громадянин України), організація або іноземна організація, а також іноземець — фізична особа. Заявка на реєстрацію торгової марки оформлюється в трьох примірниках. У заявці міститься зображення торгової марки і вказується повне найменування підприємства або організації (ПІБ — для фіз. Особи), поштова адреса заявника, перелік товарів і / або послуг, для позначення яких реєструється торговельна марка.

До заявки додається 5 примірників, фотокопій торгової марки (для кольорових позначень -10 примірників) розміром не більше 8×8 см і його опис. Заявка підписується заявником або його представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним), скріплюється печаткою підприємства або організації.

До заявки також додається державний збір за подання заявки. Заявка на реєстрацію торгової марки подається в УКРПАТЕНТ, який перевіряє відповідність заявки встановленим вимогам, класифікує перелік товарів і послуг відповідно до міжнародної класифікації та надсилає заявнику рішення про встановлення дати подання заявки.

Далі за заявками УКРПАТЕНТ проводить експертизу на відповідність вимогам, що пред’являються до торгових марок, а також перевіряє тотожність і схожість з раніше заявленими та зареєстрованими в Україні торговими марками. За результатами експертизи приймає рішення про реєстрацію та видачу свідоцтва або про відмову в цьому.

При позитивному рішенні необхідно сплатити мито за видачу свідоцтва. Після оплати мита торгова марка вноситися до Державного реєстру торгових марок України, далі Департамент виробляє публікацію про реєстрацію в офіційному бюлетені та видає заявнику свідоцтво на торговельну марку.

Свідоцтво діє 10 років з дня подачі і може бути продовжено на наступні 10 років до закінчення попереднього терміну дії. Чи можна опротестувати реєстрацію торгової марки? Протягом трьох років з моменту публікації інформації про реєстрацію торгової марки в офіційному бюлетені можна опротестувати реєстрацію з причини тотожності або схожості до ступеня сплутування з раніше зареєстрованою торговою маркою.

Анулювання реєстрації здійснюється в судовому порядку.

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.